Đóng

18/05/2019

Khách Sạn SunRise – Vũng Tầu

Diện tích ô đất : 4890 m2
Tổng diện tích sàn: 6865 m2
Tổng số phòng: 74 phòng.


Công Trình Công Cộng liên quan